top of page

Algemene verkoop-, leverings- en betaalvoorwaarden Peeters Jef bv - BE0462.024.856

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 november 2022

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elk andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
   

 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de 8 dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
   

 3. Klachten inzake conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
   

 4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
   

 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
   

 6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd door de verkoper bij laattijdige levering die niet te wijten is aan overmacht.
   

 7. In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50,00 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.
   

 8. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
   

 9. In geval van betwisting zijn uitsluitend, de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
   

 10. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
   

 11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij e.d.
   

 12. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
   

 13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
   

 14. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient 40% betaald te worden bij aanvang van de werken of van de goederen die door ons in bestelling werden genomen door onze leveranciers. Het saldo dient voldaan te worden contant onmiddellijk na afwerking van goederen. Leveringen of afhalingen dienen eveneens contant betaald te worden.
   

 15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
   

 16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
   

 17. De levertijd voor de krukjes +47 die besteld worden via onze webshop, zullen na aankoop en ontvangst van de betaling, binnen max. 3 werkdagen verstuurd worden met onze partner bPost. De exacte levertijd hangt af van deze partner en bedraagt gemiddeld 3 werkdagen.
   

 18. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij in geval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoers- en verzendingskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
   

 19. Bij klachten over de aankoop van een krukje, vragen wij om een officiële klacht in te dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de zending en dit via mail naar info@peetersjef.be met de nodige foto's en beschrijvingen. Eventuele retourzendingen zijn op kosten van de koper. 
   

 20. Indien binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur geen opmerkingen door middel van aangetekend schrijven zijn ontvangen, gelden de werken als aanvaard en geldt deze factuurdatum als opleveringsdatum.
   

 21. Wij behouden ons het voorrecht om de fingerjointtechniek toe te passen op onze houtconstructies.
   

 22. Windscheurtjes zijn steeds mogelijk naargelang de grotere diameters en de houtsoort. Hout is immers een levende materie en daar mogen we dankbaar voor zijn.

Vragen en feedback

 

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, contacteer ons via één van deze kanalen:

Ons adres: Brechtsebaan 36 unit 15, 2900 Schoten

Telefoon: +32 477 61 38 64

E-mail: info@peetersjef.be

bottom of page